Εξειδικευμένο Καρδιολογικό & Υπερηχοκαρδιογραφικό Εργαστήριο

• Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)

Φορητές καταγραφές

• HOLTER ρυθμού 24 ώρου
• EVENT RECORDER 1 εβδομάδας
• Περιπατητική καταγραφή Αρτηριακής Πίεσης 24 ώρου

Υπερηχογραφία

• Υπερηχοκαρδιογράφημα-Triplex καρδιάς
• Triplex θωρακικής αορτής

Δυναμικές δοκιμασίες

• Ηλεκτροκαρδιογραφική Δοκιμασία κόπωσης σε κυλιόμενο τάπητα
• Υπερηχοκαρδιογράφημα πρίν και μετά κόπωση (exercise echo)
• Υπερηχοκαρδιογράφημα μετά χορήγηση δοβουταμίνης (dobutamine stress echo)
• Υπερηχοκαρδιογράφημα μετά χορήγηση διπυριδαμόλης (dipyridamole echo)

Υπερηχοκαρδιογραφία αντίθεσης (contrast echo)

• Σκιαγράφηση κοιλότητας αριστερής κοιλίας (LVO) ηρεμίας
• stress echo με χρήση ακουστικών παραγόντων αντίθεσης (stress contrast echo)

Αγγεία

• Σφυροβραχιόνιος δείκτης
• Μέτρηση σκληρότητας αορτικού τοιχώματος(aortic stifness) / ταχύτητα μετάδοσης σφυγμικού κύματος καρωτίδας-μηριαίας αρτηρίας
• Υπερηχογραφική εκτίμηση παρουσίας αθηρωματικών πλακών καρωτίδων

Βιοχημεία οξέων θωρακικών συνδρόμων

• τεστ τροπονίνης (bedside)
• d-dimers

Βιοχημεία χρόνιων παθήσεων

• Μικροαλβουμίνη δείγματος ούρων (bedside)

Απο τις νεώτερες τεχνικές…

Στο εργαστήριο είναι δυνατή πλέον η εκτέλεση, σε κατάλληλους ασθενείς, της μελέτης EXERCISE ECHO (Υπέρηχοκαρδιογράφημα υπό Πίεση) με ή χωρίς ενδοφλέβια χορήγηση ακουστικού σκιαγραφικού παράγοντα με τη μικρότερη δυνατή παρέμβαση εκμεταλευόμενοι τον πλέον φυσικό τρόπο πρόκλησης αιμοδυναμικής φόρτισης της καρδιάς με χρήση κυλιόμενου τάπητα –τεχνική που υπο τις σωστές προυποθέσεις αναβιβάζει την διαγνωστική ακρίβεια για στεφανιαία νόσο σε επίπεδα σπινθηρογραφήματος μυοκαρδίου. Στον ασθενή παραδίδονται μαζί με την έκθεση και οι σχετικές ψηφιακές καταγραφές video οι οποίες καθιστούν δυνατή την ερμηνία και τον έλεγχο της καλής ή κακής ποιότητας της εξέτασης και από δεύτερο ειδικό.

Στο εργαστήριο είναι δυνατή η υπερηχοκαρδιογραφική εκτίμηση με ενδοφλέβια χορήγηση ακουστικών παραγόντων αντίθεσης (contrast agents) για διαγνωστικούς σκοπούς σε ειδικές περιπτώσεις.

Ψηφιακή διαχείρηση δεδομένων ιατρικών εξετάσεων.

Οι υπερηχογραφικές μελέτες όλων των ασθενών αποθηκεύονται σε ψηφιακά μέσα. Σε σοβαρότερες διαταραχές της καρδιακής λειτουργίας γίνεται αποθήκευση ψηφιακού video, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο, για διαδοχική συγκριτική μελέτη.