Δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία-Stress Echo

Η δυναμική υπερηχογραφία καρδιάς (stress echo) είναι μια εξειδικευμένη τεχνική που επιτρέπει την πρώϊμη και αξιόπιστη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου αλλά και την παρακολούθηση ασθενών που ήδη πάσχουν από αυτήν ή έχουν υποβλθεί στο παρελθόν σε αορτοστεφανιαία παράκαμψη (bypass) ή επέμβαση αγγειοπλαστικής.

Το Stress Echo χρησιμοποιεί την υπερηχογραφία εκτιμώντας την καρδιακή λειτουργία σε φάση ηρεμίας και κατά την διάρκεια πρόκλησης (stress) η οποία πραγματοποιείται στα πλαίσια  φαρμακολογικής φόρτισης με διαρκώς αυξανόμενες δόσεις ενδοφλέβιας δοβουταμίνης. Η ανίχνευση τμηματικής διαταραχής της κινητικότητας του καρδιακού μυός είναι πρώιμος και ειδικός δείκτης ισχαιμίας. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης ο ασθενής βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση του ηλεκτροκαρδιογραφήματος και της αρτηριακής πίεσης.

Συνήθεις ενδείξεις διενέργειας Stress echo

 • Διάγνωση και εκτίμηση βαρύτητας πιθανής στεφανιαίας νόσου σε ασθενείς με συμπτώματα.
 • Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν συμπτώματα αλλά υπάρχουν οι εξής συν νοσηρότητες:
  • Πρωτοδιαγνωσθείσα καρδιακή ανεπάρκεια ή συστολική δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας σε ασθενείς που δεν προγραμματίζεται στεφανιογραφία
  • Σοβαρές κοιλιακές αρρυθμίες
  • Συγκοπτικό επεισόδιο σε άτομα με μέτρια ή υψηλή πιθανότητα κινδύνου στεφανιαίας νόσου (global CAD risk).
  • Αυξημένη τροπονίνη αίματος χωρίς άλλες ενδείξεις οξέος καρδιακού επεισοδίου
 • Μετά από άλλες διαγνωστικές εξετάσεις (δοκιμασία κόπωσης, σπινθηρογράφημα καρδιάς, στεφανιογραφία ή πολύ υψηλό CT calcium score από αξονική καρδιάς) με αποτελέσματα που είτε είναι αμφίβολα είτε υποδεικνύουν αυξημένο κίνδυνο.
 • Προεγχειρητική εκτίμηση στα πλαίσια αγγειοχειρουργικής επέμβασης.
 • Εντός τριών μηνών μετά από οξύ στεφανιαίο σύνδρομο (έμφραγμα μυοκαρδίου ή ασταθή στηθάγχη) εφόσον δεν έχει γίνει στεφανιογραφία μετά το επεισόδιο.
 • Μετά επέμβαση επαναγγείωσης (αγγειοπλαστική, αορτοστεφανιαία παράκαμψη-bypass) όταν υπάρχουν συμπτώματα ή μετά ατελή επαναιμάτωση.
 • Έλεγχος βιωσιμότητας σε ασθενή με γνωστή μέτρια ή σοβαρή δυσλειτουργία αριστερής κοιλίας υποψήφιο για επέμβαση επαναιμάτωσης.
 • Η εκτίμηση της σοβαρότητας βαλβιδοπαθειών σε οριακές καταστάσεις είναι επιπρόσθετη εφαρμογή της μεθόδου.

 

Πλεονεκτήματα

 • Παντελής απουσία ακτινοβολίας.
 • Η ακρίβεια της μεθόδου είναι υπέρτερη της απλής δοκιμασίας κόπωσης και συγκρινόμενη με αυτήν του σπινθηρογραφήματος.
 • Άμεση σχετικά εξαγωγή αποτελέσματος. Πιο συγκεκριμένα, συνολικά η εξέταση διαρκεί περίπου 1 ώρα.

 

Συμπερασματικά, η δυναμική ηχωκαρδιογραφία αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για τη διαχείριση των ασθενών με στεφανιαία νόσο στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη.

 

 

 

Δημήτριος Τριανταφύλλης

Καρδιολόγος

Εξειδίκευση Νεότερες Τεχνικές Υπερηχοκαρδιογραφίας