Εξετάσεις

 

 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)

 

Φορητές καταγραφές

 • HOLTER ρυθμού 24 ώρου
 • EVENT RECORDER 1 εβδομάδας
 • Περιπατητική καταγραφή Αρτηριακής Πίεσης 24 ώρου

 

Υπερηχογραφία

 • Υπερηχοκαρδιογράφημα-Triplex καρδιάς
 • Triplex θωρακικής αορτής

 

Δυναμικές δοκιμασίες

 • Ηλεκτροκαρδιογραφική Δοκιμασία κόπωσης σε κυλιόμενο τάπητα
 • Υπερηχοκαρδιογράφημα πρίν και μετά κόπωση (exercise echo)
 • Υπερηχοκαρδιογράφημα μετά χορήγηση δοβουταμίνης
  (dobutamine stress echo)
 • Υπερηχοκαρδιογράφημα μετά χορήγηση διπυριδαμόλης
  (dipyridamole echo)

 

Υπερηχοκαρδιογραφία αντίθεσης (contrast echo)

 • Σκιαγράφηση κοιλότητας αριστερής κοιλίας (LVO) ηρεμίας
 • stress echo με χρήση ακουστικών παραγόντων αντίθεσης (stress
  contrast echo)

 

Αγγεία

 • Σφυροβραχιόνιος δείκτης
 • Μέτρηση σκληρότητας αορτικού τοιχώματος(aortic stifness) /
  ταχύτητα μετάδοσης σφυγμικού κύματος καρωτίδας-μηριαίας
  αρτηρίας
 • Υπερηχογραφική εκτίμηση παρουσίας αθηρωματικών πλακών
  καρωτίδων

 

Βιοχημεία οξέων θωρακικών συνδρόμων

 • τεστ τροπονίνης (bedside)
 • d-dimers

 

Βιοχημεία χρόνιων παθήσεων

 • Μικροαλβουμίνη δείγματος ούρων (bedside)