Το stress echo συνδυάζει το Triplex καρδιάς με την πρόκληση φυσικής ή φαρμακολογικής φόρτισης για την εκτίμηση της παρουσίας, εντόπισης και έκτασης μυοκαρδιακής ισχαιμίας. Η ανίχνευση τμηματικής διαταραχής της κινητικότητας της αριστερής κοιλίας (του καρδιακού μυός) είναι πρώϊμος και ειδικός δείκτης ισχαιμίας.

Η ανίχνευση βιώσιμου μυοκαρδίου και η σοβαρότητα βαλβιδικής νόσου είναι επιπρόσθετες εφαρμογές της μεθόδου.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης λαμβάνεται διαρκώς καταγραφή ΗΚΓ και ΑΠ. Υπερηχοκαρδιογραφικές εικόνες λαμβάνονται αρχικά κατά τη διάρκεια της ηρεμίας, κατόπιν καθ’όλη τη διάρκεια της εξέτασης (άσκηση ή δοβουταμίνη) αλλά και αργότερα κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης.

 

Συνήθεις ενδείξεις διενέργειας Stress echo

  • Θωρακικό άλγος
  • Μετά από άλλες διαγνωστικές εξετάσεις (δοκιμασία κόπωσης, σπινθηρογράφημα καρδιάς, στεφανιογραφία ή πολύ υψηλό CT calcium score από αξονική καρδιάς) με αποτελέσματα που είτε είναι αμφίβολα είτε υποδεικνύουν αυξημένο κίνδυνο.
  • Προεγχειρητική εκτίμηση στα πλαίσια αγγειοχειρουργικής επέμβασης
  • Εντός τριών μηνών μετά από οξύ στεφανιαίο σύνδρομο (έμφραγμα μυοκαρδίου ή ασταθή στηθάγχη)
  • Μετά επέμβαση επαναγγείωσης (αγγειοπλαστική, αορτοστεφανιαία παράκαμψη-bypass).

 

Πρωτόκολλα

Το stress echo μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο κυρίως τρόπους. Είτε με χρήση της δοβουταμίνης (αύξανει την καρδιακή συχνότητα) είτε με άσκηση. Η άσκηση μπορεί να γίνει σε κυλιόμενο τάπιτα ή σε ποδήλατο. Όταν διενεργείται κόπωση σε κυλιόμενο τάπητα είναι επιβεβλημένο ο ασθενής να μετακινηθεί αμέσως μετά το τέλος της άσκησης από τον τάπητα σε εξεταστικό κρεβάτι έτσι ώστε η απεικόνιση με τους υπερήχους να συμπληρωθεί σε 1-2 min.

Η διενέργεια της εξέτασης με διενέργεια κόπωσης (τάπητας ή ποδήλατο) θα έλεγε κανείς ότι είναι προτιμότερη για τον ασθενή παρά η χρήση της δοβουταμίνης γιατί είναι ο πλέον φυσικός τρόπος φόρτισης της καρδιάς. Η δυσκολία όμως για τον εξεταστή είναι κατά πολύ μεγαλύτερη και απαιτεί εμπειρία. Αυτός είναι και ένας πολύ σπουδαίος λόγος που χρησιμοποιείται αρκετά η δοβουταμίνη. Ένας άλλος λόγος, βέβαια, είναι και οι ασθενείς με κινητικά προβλήματα οι οποίοι δεν μπορούν να υποβληθούν σε κόπωση.

 

Διαγνωστική αξία

Η διαγνωστική ακρίβεια της μεθόδου για την ανίχνευση αγγειογραφικά σημαντικής στεφαναιαίας νόσου είναι υψηλή ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίον γίνεται (τάπητας-ποδήλατο ή δοβουταμίνη).

Το stress echo έχει πολύ καλύτερη διαγνωστική ακρίβεια από την απλή δοκιμασία κόπωσης και παρόμοια με αυτή του σπινθηρογραφήματος καρδιάς. Χαρακτηριστικό της εξέτασης είναι επίσης και η μεγαλύτερη ειδικότητα της απάντησης, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό αληθώς αρνητικών αποτελεσμάτων.

 

Προγνωστική αξία

Το stress echo μπορεί να διαστωματώσει τον κίνδυνο ασθενειών με γνωστή στεφανιαία νόσο. Έτσι το αποτέλεσμα της εξέτασης μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την απόφαση για διενέργεια στεφανιογραφίας ή αγγειοπλαστικής.

 

Ειδικοί πληθυσμοί

Η διενέργεια του stress echo παρέχει ακόμα καλύτερη διαγνωστική ακρίβεια σε σχέση με τις άλλες μεθόδους στις παρακάτω ομάδες ασθενών

 

  • Υπέρταση
  • Γυναίκες
  • Διαβητικοί
  • LBBB
  • Εκτίμηση κινδύνου πρίν τις αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις