• Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)

Φορητές καταγραφές

• HOLTER ρυθμού 24 ώρου
• EVENT RECORDER 1 εβδομάδας
• Περιπατητική καταγραφή Αρτηριακής Πίεσης 24 ώρου

Υπερηχογραφία

• Υπερηχοκαρδιογράφημα-Triplex καρδιάς
• Triplex θωρακικής αορτής

Δυναμικές δοκιμασίες

• Ηλεκτροκαρδιογραφική Δοκιμασία κόπωσης σε κυλιόμενο τάπητα
• Υπερηχοκαρδιογράφημα πρίν και μετά κόπωση (exercise echo)
• Υπερηχοκαρδιογράφημα μετά χορήγηση δοβουταμίνης (dobutamine stress echo)
• Υπερηχοκαρδιογράφημα μετά χορήγηση διπυριδαμόλης (dipyridamole echo)

Υπερηχοκαρδιογραφία αντίθεσης (contrast echo)

• Σκιαγράφηση κοιλότητας αριστερής κοιλίας (LVO) ηρεμίας
• stress echo με χρήση ακουστικών παραγόντων αντίθεσης (stress contrast echo)

 

Αγγεία

• Σφυροβραχιόνιος δείκτης
• Μέτρηση σκληρότητας αορτικού τοιχώματος(aortic stifness) / ταχύτητα μετάδοσης σφυγμικού κύματος καρωτίδας-μηριαίας αρτηρίας
• Υπερηχογραφική εκτίμηση παρουσίας αθηρωματικών πλακών καρωτίδων

 

Βιοχημεία οξέων θωρακικών συνδρόμων

 

• τεστ τροπονίνης (bedside)
• d-dimers
Βιοχημεία χρόνιων παθήσεων

• Μικροαλβουμίνη δείγματος ούρων (bedside)