Θετικό ηχοκαρδιογραφικά stress echo σε ασυμπτωματική γυναίκα 60 ετών με υπέρταση και υπερλιπιδαιμία που προσήλθε για έλεγχο. Κατά την διάρκει της μελέτης δεν παρουσιάσθηκαν ηλεκτροκαρδιογραφικές μεταβολές ή κλινικά ενοχλήματα. Προτάθηκε στεφανιογραφικός έλεγχος ο οποίος απεκάλυψε υφολική στένωση προσθίου κατιόντα κλάδου (LAD). Ακολούθησε τοποθέτηση stent

Φυσιολογική συσταλτικότητα αριστερής κοιλίας στην ηρεμία αλλά και την χαμηλή δόση δοβουταμίνης

Ακινησία κορυφαίου κατωτέρου τοιχώματος

Ακινησία μέσου και κορυφαίου προσθίου μεσοκοιλιακού διαφράγματος και κορυφής

Υποκινησία μέσου και κορυφαίου οπίσθιου μεσοκοιλιακού διαφράγματος

Φάση αποκατάστασης χωρίς τμηματικές διαταραχές της κινητικότητας