Περιστατικό stress echo

Θετικό ηχοκαρδιογραφικά stress echo σε ασυμπτωματική γυναίκα 60 ετών με υπέρταση και υπερλιπιδαιμία που προσήλθε για έλεγχο. Κατά την διάρκει της μελέτης δεν παρουσιάσθηκαν ηλεκτροκαρδιογραφικές μεταβολές ή κλινικά ενοχλήματα. Προτάθηκε στεφανιογραφικός έλεγχος ο...
Stress echo-Exercise echo

Stress echo-Exercise echo

Το stress echo συνδυάζει το Triplex καρδιάς με την πρόκληση φυσικής ή φαρμακολογικής φόρτισης για την εκτίμηση της παρουσίας, εντόπισης και έκτασης μυοκαρδιακής ισχαιμίας. Η ανίχνευση τμηματικής διαταραχής της κινητικότητας της αριστερής κοιλίας (του καρδιακού μυός)...